अयोध्यापती "श्रीराम" सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापू के कर्ता गुरु है।
Showing posts with label Wallpaper. Show all posts
Showing posts with label Wallpaper. Show all posts

Thursday 14 April 2016

HD WALLPAPER - गुरुकृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही

05:30 0
गुरुकृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही ॥
अंदर रामा बाहर रामा। सपने में देखत सीतारामा॥
जागत रामा सोवत रामा। जहा देखे वहां पूरनकामा॥
एका जनर्दनी अनुभव नीका। जहां देखे वहां राम सरीखा॥

Read more...

Thursday 26 March 2015

Monday 7 April 2014

Tuesday 1 April 2014

युद्ध माझा राम करणार - Shri Ram Wallpaper HD

05:22 0
Aniruddha Mahavakyam - Ram Wallpaper  HD
Download Ram Wallpaper hd
= मराठी =
युद्ध माझा राम करणार। समर्थ दत्तगुरु मूळ आधार। मी सैनिक वानर साचार।रावण मरणार निश्चित।
॥इति अनिरुद्धमहावाक्यम्‌॥‌

=English=
My Ram will wage war| 
Self Sufficient Dattaguru is the origin, the basis|
A soldier, I am a vanar in word and in deed|
Ravan will die yes he will||

= हिंदी = 
युद्ध करेंगे मेरे श्रीराम । समर्थ दत्तगुरु मूल आधार | 
मैं सैनिक वानर साचार| रावण मरेगा निश्चितही ।।

Artwork By Aniruddha Kaldalan
Read more...