Featured
अयोध्यापती "श्रीराम" सद्‌गुरु श्री अनिरुद्ध बापू के कर्ता गुरु है।
Showing posts with label Wallpaper. Show all posts
Showing posts with label Wallpaper. Show all posts

Thursday, 14 April 2016

HD WALLPAPER - गुरुकृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही

गुरुकृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु मानत नाही ॥
अंदर रामा बाहर रामा। सपने में देखत सीतारामा॥
जागत रामा सोवत रामा। जहा देखे वहां पूरनकामा॥
एका जनर्दनी अनुभव नीका। जहां देखे वहां राम सरीखा॥

Saturday, 28 March 2015

HD WALLPAPER - रामो राजमणी सदा विजयते

raam-vijay-HD WALLPAPER
रामो राजमणी सदा विजयते

HD WALLPAPER - रामबिना कछु मानत नाही

HD WALLPAPER - मरा मरा उलटे जपता राम प्रगटला जिव्हे वरता

raam-valmiki-HD-WALLPAPER
मरा मरा उलटे जपता राम प्रगटला जिव्हे वरता

Thursday, 26 March 2015

HD WALLPAPER - रामनामाची महती -Importance of Ramnam

HD WALLPAPER- aNIRUDDHA BAPU QOUTES
रामनामाने नष्ट झाले नाही असे पाप अजून निर्मान झाले नाही
रामनामाने उद्धरला नाही असा पापी अजून जन्मला नाही
Artwork By Yogeshsinh Pardeshi
Aniruddha Kaladalan

Monday, 7 April 2014

HD-Wallpaper रामो राजमणी सदा विजयते

aniruddha raam
HD-Wallpaper रामो राजमणी सदा विजयते

रामो राजमणी सदा विजयते।
रामं रमेशं भजे

रामेणाभियत निशाचरचमू

by Manishsinh Naik
Aniruddha Kaladalan
 

HD Wallpaper - राम जन्मला गं बाई, राम जन्मला

HD Wallpaper - राम जन्मला गं बाई, राम जन्मला
HD Wallpaper - राम जन्मला गं बाई, राम जन्मला

Tuesday, 1 April 2014

युद्ध माझा राम करणार - Shri Ram Wallpaper HD

Aniruddha Mahavakyam - Ram Wallpaper  HD
Download Ram Wallpaper hd
= मराठी =
युद्ध माझा राम करणार। समर्थ दत्तगुरु मूळ आधार। मी सैनिक वानर साचार।रावण मरणार निश्चित।
॥इति अनिरुद्धमहावाक्यम्‌॥‌

=English=
My Ram will wage war| 
Self Sufficient Dattaguru is the origin, the basis|
A soldier, I am a vanar in word and in deed|
Ravan will die yes he will||

= हिंदी = 
युद्ध करेंगे मेरे श्रीराम । समर्थ दत्तगुरु मूल आधार | 
मैं सैनिक वानर साचार| रावण मरेगा निश्चितही ।।

Artwork By Aniruddha Kaldalan
Copyright © 2015 Ramnavami Utsav